ALGEMENE VOORWAARDEN
DitisgeenPRbureau.nl BV

Dit zijn de algemene voorwaarden van DitisgeenPRbureau.nl. DitisgeenPRbureau.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90457560

TOEPASSELIJKHEID 

Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen  DitisgeenPRbureau.nl en de Opdrachtgever, met uitsluiting van algemene of  andere voorwaarden van de Opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden van DitisgeenPRbureau.nl kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de  partijen schriftelijk is overeengekomen. 

Deze algemene voorwaarden en onze privacy policy zijn van toepassing op alle diensten van DitisgeenPRbureau.nl, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen DitisgeenPRbureau.nl en een gebruiker van onze website (de “Website”), diensten, en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

Door gebruik te maken van de Website en de diensten aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de (rechts)persoon met wie DitisgeenPRbureau.nl een Overeenkomst aangaat, diegene daarover in onderhandeling treedt of diegene die op een andere wijze een beroep doet op (de Diensten van) DitisgeenPRbureau.nl.

Onder ‘diensten’ wordt verstaan alle diensten die door DitisgeenPRbureau.nl aan de Opdrachtgever worden geleverd, hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend, het verrichten van PR- werkzaamheden.

Overeenkomst: elke afspraak tussen DitisgeenPRbureau.nl en de Opdrachtgever tot het verlenen van Diensten;

Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;

Schriftelijk: berichtgeving via de Website, per Whatsapp, e-mail of in geschrift;

Website: de website van DitisgeenPRbureau.nl;

DUUR EN EINDE OVEREENKOMST 

Artikel 2 

Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door DitisgeenPRbureau.nl met Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij  partijen samen een bepaalde duur overeenkomen. Bij iedere overeenkomst voor  onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de  beëindiging van die overeenkomst, waarbij de opzegtermijn minimaal twee maanden bedraagt. 

VERGOEDING, KOSTEN EN FACTUREN 

Artikel 3 

De kosten van derden die DitisgeenPRbureau.nl in het kader van de uitvoering  van de aan haar verstrekte opdracht inschakelt, worden integraal doorbelast aan de  Opdrachtgever. Onder kosten van derden worden onder andere (niet limitatief) begrepen alle gefactureerde bureau- en inkoopkosten alsmede de vergoedingen aan  derden. 

Artikel 4 

DitisgeenPRbureau.nl hanteert het systeem van voorfacturatie per 3 maanden. Hetgeen inhoudt dat de Opdrachtgever een factuur ontvangt voordat de diensten daadwerkelijk zijn geleverd. 

Artikel 5 

DitisgeenPRbureau.nl hanteert een betalingstermijn van 14 werkdagen. Indien de  door DitisgeenPRbureau.nl verzonden facturen niet door Opdrachtgever op de  16e dag na verzenddatum is voldaan door bijboeking op de bankrekening van DitisgeenPRbureau.nl dan verkeert Opdrachtgever (van rechtswege) in verzuim  zonder dat hiertoe een ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien de Opdrachtgever van  mening is dat de factuur van DitisgeenPRbureau.nl niet juist is opgesteld dan  wel onvolkomenheden bevat dan heeft de Opdrachtgever uiterlijk 15 dagen, gelijk aan de bovengenoemde betalingstermijn, de tijd om zijn bezwaren tegen de factuur  schriftelijk per email aan DitisgeenPRbureau.nl kenbaar te maken. 

Artikel 6  

Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag de handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan ook de buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag verschuldigd. Deze kosten worden  gefixeerd op 15 procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 50,00. 

Artikel 7  

Opdrachtgever heeft nimmer het recht om de bedragen van de eventuele openstaande  facturen van DitisgeenPRbureau.nl te verrekenen met het hetgeen Opdrachtgever meent te kunnen vorderen van DitisgeenPRbureau.nl.

GEHEIMHOUDING 

Artikel 8 

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, zowel schriftelijk als mondeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Artikel 9 

DitisgeenPRbureau.nl zal de overeengekomen diensten naar beste kunnen uitvoeren en zich inspannen om, met de vereiste bekwaamheid, het gewenste resultaat  te bereiken. Partijen zijn zich ervan bewust dat DitisgeenPRbureau.nl geen  enkel, derhalve ook niet het door de Opdrachtgever gewenste, resultaat kan  garanderen. 

Artikel 10 

DitisgeenPRbureau.nl toetst haar werkzaamheden aan algemeen geldende wettelijke regelingen en normen en in de branche algemeen geldende regels en  gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de uitvoering van de opdracht berust immer bij Opdrachtgever. 

Artikel 11  

Indien tegen Opdrachtgever een klacht wordt ingediend, dan beslist Opdrachtgever in overleg met DitisgeenPRbureau.nl over de wijze van verweer daartegen.  Indien (ook) DitisgeenPRbureau.nl in rechte wordt aangesproken heeft DitisgeenPRbureau.nl het recht zelfstandig, eventueel onafhankelijk van een  eventueel verweer van Opdrachtgever, verweer te voeren. Opdrachtgever is gehouden om in een dergelijk geval de redelijke door DitisgeenPRbureau.nl gemaakte kosten in verband met het gevoerde verweer te vergoeden.

Artikel 12 

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend met een duidelijk opgave van inhoud  over de klacht. Klachten die acht dagen na: de eerste melding, of, na het beëindigen  van de samenwerkingsovereenkomst worden gemeld, vrijwaart DitisgeenPRbureau.nl van alle aansprakelijkheid. 

Artikel 13 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan  DitisgeenPRbureau.nl ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.  

AANSPRAKELIJKHEID  

Artikel 14 

De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra tijd en kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen  van de verzochte gegevens en/ of bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

DitisgeenPRbureau.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DitisgeenPRbureau.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en, of onvolledige gegevens. 

Indien DitisgeenPRbureau.nl in een concreet geval toch aansprakelijk kan worden gesteld, ongeacht hetgeen dat is bepaald in dit artikel, dan zal de totale aansprakelijkheid van DitisgeenPRbureau.nl beperkt zijn tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

De hoogte van de schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van DitisgeenPRbureau.nl uitkeert.

De Wederpartij vrijwaart DitisgeenPRbureau.nl voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DitisgeenPRbureau.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DitisgeenPRbureau.nl vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

DitisgeenPRbureau.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DitisgeenPRbureau.nl is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien de Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

DitisgeenPRbureau.nl is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.

BEËINDIGING 

Artikel 15 

DitisgeenPRbureau.nl en Opdrachtgever zijn gerechtigd om de overeenkomst,  zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk  te beëindigen, dan wel—naar eigen keuze—de verdere uitvoering van de  overeenkomst op te schorten, indien: 

– de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; 

– de wederpartij surséance van betaling aanvraagt; 

– de wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; 

– de wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 17 

Alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en DitisgeenPRbureau.nl  worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden  onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

Free Press Unlimited Homepage

Wij steunen vrije pers, doneer ook!

nl_NL